Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Retour Rumoer

Definities

 1. R&A Jewellery R&A Jewellery, gevestigd te Vianen  onder KvK nr. 76388867.
 2. Klant: degene met wie R&A Jewellery een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: R&A Jewellery en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens R&A Jewellery
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derde uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van R&A Jewellery zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt R&A Jewellery zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt R&A Jewellery slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die R&A Jewellery hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten.
 2. Alle prijzen die R&A Jewellery hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan R&A Jewellery te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die R&A Jewellery niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/ modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is R&A Jewellery gerechtigd een rechte van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan R&A Jewellery.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag R&A Jewellery zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van R&A Jewellery op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door R&A Jewellery dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan R&A Jewellery te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is R&A Jewellery gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. R&A Jewellery roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan R&A Jewellery.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van rede ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat speciaal voor de consumenten op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • Het product geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument het eerste product ontvangt
 • Bij een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via .
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan retour rumoer, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen volledig voor rekening van de consument.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal R&A Jewellery deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op de voorwaarde dat de consument het product tijdig aan R&A Jewellery heeft geretourneerd.
 5. Opschortingsrecht

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Retentierecht

  1. R&A Jewellery kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van R&A Jewellery heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan R&A Jewellery.
  3. R&A Jewellery is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Verrekening

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan R&A Jewellery te verrekenen met een vordering op R&A Jewellery.

  Eigendomsvoorbehoud

  1. R&A Jewellery blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig  heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van R&A Jewellery op grond van wat voor met R&AJewellery gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan R&A Jewellery zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  4. Indien R&A Jewellery een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft R&A Jewellery het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering vind plaats bij R&A Jewellery.
  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft R&A Jewellery het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan R&A Jewellery kan tegenwerpen.

  Levertijd

  1. De door R&A Jewellery opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk ander zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan R&A Jewellery door R&A Jewellery schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij R&A Jewellery niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Feitelijke levering

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

  Transportkosten

  De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger en aantekening op te laten maken, bij gebreken waarvan R&A Jewellery niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf trasport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan R&A Jewellery, bij gebreke waarvan R&A Jewellery niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

  Bewaring

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

  Garantie

  1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)  fabricage, constructie of materiaal.
  2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeven van de klant in ontvangt neemt.

  Ruilen

  1. Ruilen is alleen mogelijke als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
  • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes.
  • Het product is nog niet gebruikt
  1. Op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

  Vrijwaring

  De klant vrijwaart R&A Jewellery tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door R&A Jewellery geleverde producten en/of diensten.

  Klachten

  1. De klant dient een door R&A Jewellery geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant R&A Jewellery daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte stellen.
  3. Consumenten dienen R&A Jewellery uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat R&A Jewellery in staat is hierop adequaat te reageren.
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopenede werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat R&A Jewellery gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan R&A Jewellery.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling R&A Jewellery ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

  Als R&A Jewellery een overeenkomst aangaat met meerder klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan R&A Jewellery verschuldigd zijn.

  Aansprakelijkheid R&A Jewellery

  1. R&A Jewellery is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien R&A Jewellery aansprakelijk si voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. R&A Jewellery is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien R&A Jewellery aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van R&A Jewellery vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel in 6:89 van het burgerlijk wetboek.

  Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer R&A Jewellery toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door R&A Jewellery niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat R&A Jewellery in verzuim is.
  3. R&A Jewellery heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien R&A Jewellery kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van R&A Jewellery in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan R&A Jewellery kan worden toegerekend in een van de wil van R&A Jewellery onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van R&A Jewellery kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook -doch niet uitsluiten- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor R&A Jewellery 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat R&A Jewellery er weer aan kan voldoen.
  4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. R&A Jewellery is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

  Wijziging van de overeenkomst

  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

  Wijziging algemene voorwaarden

  1. R&A Jewellery is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal R&A Jewellery zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van R&A Jewellery.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goedrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarde niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat R&A Jewellery bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar R&A Jewellery is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Opgesteld op 1 mei 2021.
  Algemene voorwaarden R&A jewellery

  Holler Box